Podstawa prawna

Poradnia wpisana jest do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Bielsko-Biała pod numerem MZO-4320/195/2016. Posiada uprawnienia do wydawania opinii honorowanych przez szkoły, przyznane przez następujące akty:

 1. Ustawa o Systemie Oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr. 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami) – po zmianach wynikających z Ustawy z dn. 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 56, poz. 458) poradnie niepubliczne uprawnione są do wydawania opinii w sprawie:
 • przyspieszenia obowiązku szkolnego dla dzieci, które wcześniej osiągnęły gotowość szkolną (art. 16 ust. 2)
 • odroczenia obowiązku szkolnego dla dzieci z problemami rozwojowymi (art. 16 ust. 4)
 • wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w wieku 0-7 lat (art. 71b ust. 3a)
 • spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego lub przedszkolnego poza przedszkolem lub szkołą (art. 16 ust. 10)

Ustawa uprawnia ponadto poradnie niepubliczne do prowadzenia zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (art. 71b ust. 2a).

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (U. 2015 poz. 843)
 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (U.2013.532)

Inne dokumenty obowiązujące w Poradni:

 1. Statut Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej SMYK
 1. Regulamin Zespołu Opiniującego
 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2013 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (U. 2013 poz. 1257)
 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (U. 2008 nr 173 poz. 1072)