Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna adresowana jest do tych dzieci, którym trudniej jest osiągnąć sukcesy w szkole. W szczególności:

  • dla dzieci, które mają trudności w nauce czytania i pisania
  • dla dzieci z zaburzeniami słuchu fonematycznego
  • dla dzieci, które „brzydko piszą”
  • dla dzieci z zaburzeniami spostrzegania i pamięci wzrokowej
  • dla dzieci z zaburzeniami spostrzegania i pamięci słuchowej
  • dla dzieci z zaburzeniami orientacji przestrzennej i lateralizacji
  • dla tych, które mają problemy z koncentracją uwagi
  • dla mniej sprawnych manualnie i ruchowo
  • dla dzieci szczególnie nieśmiałych
  • dla dzieci, które wolniej się uczą

Celem głównym jest stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego uczniów. Ponadto terapia ma na celu wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów, stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych oraz eliminowanie niepowodzeń szkolnych i ich negatywnych konsekwencji emocjonalnych, społecznych.