Trening umiejętności interpersonalnych i społecznych

Zajęcia skierowana są do dzieci  wycofujących się, nieśmiałych, mających problemy w relacjach społecznych, które przejawiają się sztywnością zachowań, nieumiejętnością nawiązywania i podtrzymywania kontaktów z rówieśnikami, trudnościami w przestrzeganiu norm społecznych.

Podczas treningu dzieci ćwiczą umiejętności komunikacyjne, radzenie sobie w sytuacjach trudnych, asertywną postawę. Ponadto pracują nad zwiększeniem świadomości własnych stanów emocjonalnych oraz wzrostem pewności siebie i świadomości.