Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zapraszamy Rodziców, których dzieci posiadają opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, orzeczenie o niepełnosprawności, ale także wszystkich tych, których niepokoi rozwój własnego dziecka do skorzystania z zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to zintegrowane działania profilaktyczne, diagnostyczne i terapeutyczne mające na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i komunikację małego dziecka, u którego występują dysfunkcje rozwojowe. Zgodnie z art. 71b ust. 2a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ((Dz.U. z 2004 r. Nr. 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami) wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w systemie oświaty organizowane jest od chwili wykrycia niepełnosprawności dziecka do podjęcia nauki w szkole. Zajęcia te odbywają się w wymiarze 4-8 godzin miesięcznie.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka umożliwia:

 • lepszy rozwój psychoruchowy, społeczny i emocjonalny
 • poprawę stanu zdrowia
 • sprawniejsze funkcjonowanie w bliższym i dalszym otoczeniu
 • minimalizowanie skutków niepełnosprawności

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest posiadanie opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka wydanej przez Niepubliczną Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczną SMYK lub inną placówkę uprawnioną do wydawania tego typu opinii. W przypadku wykonywania diagnozy w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej SMYK  rodzice zobowiązani są do wypełnienia wniosku oraz dostarczenia dokumentacji medycznej dotyczącej zdrowia dziecka.

Zakres wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w zależności od rodzaju zaburzeń może dotyczyć:

 • rozwoju motorycznego, stymulacji polisensorycznej, rozwoju mowy i języka
 • orientacji i poruszania się w przestrzeni
 • usprawniania widzenia i słuchu
 • umiejętności samoobsługi i funkcjonowania w środowisku
 • pomocy w stosunku do rodziców: wsparcia, poradnictwa, instruktażu

W skład Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju wchodzą osoby przygotowane do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym:

 • pedagog posiadający kwalifikacje adekwatne do niepełnosprawności lub dysfunkcji dziecka
 • psycholog
 • logopeda
 • fizjoterapeuta
 • inni specjaliści, w zależności od potrzeb dziecka i rodziny.